ពត៌មានទំនាក់ទំនង

គំរោង Innovation កម្មវិធីបង្កើតភាពសហការគ្នា និងរួមកំលាំងគ្នា ដើម្បីបង្កើតការឆ្នៃប្រឌិតនៅកន្លែងធ្វើការ។ ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់

បានរៀបចំកម្មវិធីហ្វឹកអប់រំដើម្បីបង្កើតភាពសហការគ្នា និងរួមកំលាំងគ្នា ដើម្បីបង្កើតការឆ្នៃប្រឌិតនៅកន្លែងធ្វើការ ដោយមានគ្រូបង្វឹកគឺ លោកអេករ៉ាត គួខៀវ (គ្រូចត) ចន្លោះពី ១៧ ទៅ ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារចមធៀន  ហ្គាដេន រីសត ផាត់តាយ៉ា។

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់ បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ឈ្មោះ “ដាស់យក្ស” ដោយមានគ្រូបង្វឹកឈ្មោះ លោសិរិឡាក់ តាន់សិរិ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ១២ រសៀល នៅសណ្ឋាគារសុកោសល ដើម្បីប្ដូរផ្នត់គំនិតមកគិតផ្លូវវិជ្ជមាន ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងៗ បណ្ដុះគំនិតដែលល្អក្នុងការធ្វើការ ស្រឡាញ់ការងារ ស្រឡាញ់អតិថិជន ស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុន រៀនអំពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការផ្ដល់កំលាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯង។

គំរោងចងសម្ព័ន្ធមិត្តភាពរវាងបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុន នៅស្រុកភូរឿ ខេត្តលើយ។

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់ បានរៀបចំដំណើរទស្សនៈកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលិកចំនួន ៣ ថ្ងៃ ២ យប់ នៅសណ្ឋាគារភូរឿ សែងណ័ររី រីសត អេន ស្ពា ស្រុកភូរឿ ខេត្តលើយ ដោយមានវត្ថុបំណងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់រូបមានពេលឈប់សម្រាក និងបង្កើនមិត្តភាពរវាងបុគ្គលិករួមអាជីពជាមួយគ្នា។

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់

អគារ ខេ.អេស.អិល. ថៅវ័រ ជាន់ទី ២០
បន្ទាប់ ៥០៣ ផ្លូវស៊្រីអយុតថាយ៉ា
សង្កាត់ធ្នុនផាយ៉ាថៃ ខ័ណ្ឌរ៉ាតថេវី
បាងកក ១០៤០០

ទូរសព្ទលេខ: ០២ ៦៤២ ៦២១០
ទូរសារ: ០២ ៦៤២ ៦២២០
អ៊ីមែល: msg-racha@kslgroup.com

រោងចក្រ

ផ្ទះលេខ ១៥ ភូមិ ១៧ ផ្លូវសែងឈូតូ
ឃុំថាផា ស្រុកបានពោង
ខេត្តរ៉ាតបុរី ៧០១១០

ទូរសព្ទ: ០៣២-៧៤៣-២២៤-៦   
ទូរសារ: ០៣២-៧៤៣-២២៣

Social