ကိုယ်တို့အကြောင်း

logo-slide.png

ကုမၸဏီျဖစ္တည္လာမႈ သမိုင္းေၾကာင္း

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ကို (1967) ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (26) ရက္ေန႔၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ လက္႐ိွအခ်ိန္၌ ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳရင္းႏီွးမတည္ေငြမွာ ဘတ္သန္း (420) ျဖစ္ျပီး၊ ထိုင္းႏွင့္ တိုင္၀မ္ကုမၸဏီတို႔အၾကား အခ်ိဳးအစား 51 : 49 ရာႏႈန္းျဖင့္ ပူးတြဲရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈ ျပဳထားပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ စက္႐ံုမွာ အမွတ္(15)၊ အစု(17)၊ ကီလိုမီတာအမွတ္(86)၊ ထားဖားရပ္ကြက္၊ ဘန္းပိုျမိဳ႕၊ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္႐ိွ ေျမအက်ယ္ (135)႐ိုင္းေပၚ၌ တည္႐ိွပါသည္။
ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား၌ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ပီေလာပီနံေကာ္မႈန္႔ (Tapioca Starch) ႏွင့္ ၾကံသၾကားတင္လဲရည္ (Cane Molasses) တို႔ကုိ ပင္မကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအျဖစ္ သံုးစြဲလ်က္ ဇြန္းတံဆိပ္ အခ်ိဳမႈန္႔စစ္စစ္ကို ထုတ္လုပ္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (50) ေက်ာ္ ႐ိွပါျပီ။ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္  ေစ်းကြက္ ပိုင္းဆိုင္ရာကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းေလာကအတြင္း၌ က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခံႏွစ္သက္မႈ ရ႐ိွလ်က္ ႐ိွပါသည္။

မူ၀ါဒေပၚလစီ

“ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းရည္ကိုတိုးျမွင့္၊ စံႏႈန္းမီသည့္ကုန္ပစၥည္းကိုထုတ္လုပ္၊ ေဖာက္သည္မွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ”

ဇြန္းတံဆိပ္ အရည္အေသြး႐ိွအခ်ိဳမႈန္႔

ဇြန္းတံဆိပ္ အခ်ိဳမႈန္႔စစ္စစ္သည္ အိမ္တြင္းသံုးအတြက္ အ႐ြယ္အစား 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 250, 500, 1000 ဂရမ္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ အ႐ြယ္အစား 2, 3 ကီလိုဂရမ္ ႏွင့္ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အ႐ြယ္အစား 5, 10, 15, 25 ကီလိုဂရမ္အထိ တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ထုပ္ပိုးမႈ အ႐ြယ္အစားမ်ား ႐ိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဟင္းခ်ိဳမႈန္႔ အေစ့ေသး၊ အေစ့ၾကီး စသည့္ အ႐ြယ္အစားအသီးသီး႐ိွ အခ်ိဳမႈန္႔ေစ့မ်ားျဖင့္ သင့္ေတာ္သလို  ေ႐ြးခ်ယ္၀ယ္ယူ သံုးစြဲႏိုင္ပါေသးသည္။

ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စု (2)စု ခြဲျခားႏိုင္သည္။

  1. အပြင့္အခ်ပ္အမ်ိဳးအစား
  2. 2. အမႈန္႔အမ်ိဳးအစား
product.jpg

အမ်ားထက္ေပၚလြင္တဲ့ အျမင္အာ႐ံုကိုဖမ္းစားႏိုင္မႈ အသြင္သစ္

ကုန္ပစၥည္း၏ ႏိုင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္မႈကို အသားေပး ေပၚလြင္မႈ႐ိွေစရန္အတြက္ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္မွေန၍ မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းအား စားသံုးသူတို႔၏ အျမင္အာ႐ံုကို ပိုမိုဖမ္းစားႏိုင္ေသာ ေခတ္မွီသည့္ ထုပ္ပိုးမႈအျမင္႐ိွေအာင္  ေျပာင္းလဲ ထားပါသည္။ ဤအတြက္ အထုပ္ေပၚ၌ စားခ်င္စဖြယ္ အစားအစာ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္းထားျပီး၊ တစ္ျခားသူထက္  ေ႐ွ႕ဆံုးေရာက္ ပံုႏိွပ္မႈနည္းပညာျဖင့္ ပံုႏိွပ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ အစစ္ကို ၀ယ္ယူရ႐ိွေၾကာင္း ပိုမိုေသခ်ာစိတ္ခ်ရမႈ ႐ိွေစရန္အတြက္ အသြင္သစ္ ပလပ္စတစ္ ထုပ္ပိုးအိတ္ေပၚတြင္  ေဖာင္းၾကြ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္တံဆိပ္ကို ပံုႏိွပ္ထားပါသည္။ ဤအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကို ပိုမ်ားေစေသာ္လည္း အသြင္သစ္ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္္စ္ ထုပ္ပိုးကုန္ပစၥည္းသည္ အခ်ိဳမႈန္႔စစ္စစ္၏ အရည္အေသြးအျပည့္ ေလ်ာ့ပါးမႈမ႐ိွေသာ အရည္အေသြး ႏွင့္ စံႏႈန္း ႐ိွေၾကာင္း စိတ္ခ်ရေစပါသည္။ အစားအစာမီႏူးမွာ ေစ်းေပါသည္ ေစ်းၾကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္း တ႐ုတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏုိင္ငံ့႐ုိးရာစားဖြယ္ျဖစ္ေစ မင္းစိုးရာဇာအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္စီမံေပးထားေသာ စားဖြယ္ကဲ့သို႔ အရသာ႐ိွေစေအာင္ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္မွ စားဖြယ္ပန္းကန္တိုင္းကို ဖန္ဆင္းေပးႏိုင္ျပီး၊ အိမ္သားမ်ားသည္ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ျဖင့္ ဟင္းခတ္ ခ်က္လုပ္ထားေသာ စားဖြယ္ကို ျမိန္႐ွက္စြာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ၾကပါမည္။

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား

လက္႐ိွအခ်ိန္တြင္ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ တိုင္းေဒသတစ္ခုခ်င္းစီကို ျခံဳငံုသည့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တိုးခ်ဲ႕ထားပါသည္။
    ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ား : ေထဖာရတ္ဗဟိုဌာန
    အလယ္ပိုင္းတိုင္းေဒသ : ရတ္ခ်ဘူရီဗဟိုဌာန ႏွင့္ ရေယာင္းဗဟိုဌာန
    ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းေဒသ : ဇင္းမယ္ဗဟိုဌာန
    အီဆန္းတိုင္းေဒသ : ဥဘြန္ရတ္ခ်ဌာနီဗဟိုဌာန ႏွင့္ ဥဒြန္ဌာနီဗဟိုဌာန
    ေတာင္ပိုင္းတိုင္းေဒသ : ဖူးကက္ဗဟိုဌာန
ေန႔စဥ္ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားဆီသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လ်င္ျမန္သြက္လက္စြာ ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴး  ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဗဟိုဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ႐ိွပါတယ္။

၀န္ထမ္းအရင္းအျမစ္ကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစမႈ

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ အေနျဖင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းတြင္း႐ိွ လူ႔အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႐ွိေစေရးကို အေလးထားျပီး၊ ဤအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စြမ္းပကား႐ိွစြာျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေလ့က်င့္မြမ္းမံမႈ၊ စီမံခ်က္ခ်၊ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ႐ိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လူေနမႈစရိတ္၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈခ၊ ဘိုးနပ္စ္ေငြ၊ ကိစၥအေျခအေနအသီးသီးအတြက္ ကူညီေငြ၊ ႏွစ္စဥ္လည္ပတ္မႈခရီးစဥ္ စသည့္ လူမႈဖူလံုေရးအေထာက္အပံ့ တို႔ျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ခြင္တြင္း အလုပ္စြမ္းရည္ တိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မက္လံုးအျဖစ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၀င္ေငြတိုးတက္ရ႐ိွေစမႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ႐ိွေနပါသည္။

ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား

Certificate 01
Certificate 02
Certificate 03
Certificate 04
အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းရ႐ိွရန္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွစ၍ လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္း႐ိွ သန္႔႐ွင္း  ေဘးကင္းမႈ အတြက္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္ထံ ကုန္ပစၥည္း စီစဥ္ေပးပို႔မႈ အဆင့္မ်ားအထိ အထူးဂ႐ုျပဳ အေသးစိတ္က်သည့္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထံမွ အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ရ႐ွိထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ
  •     ISO 9001:2000 စံႏႈန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအခ်ိဳမႈန္႔ထုတ္လုပ္သူမ်ားထဲမွ ပထမဦးဆံုးအျဖစ္ ေထာက္ခံခ်က္ရ႐ိွသူ
  • ISO 9001:2008 (INTERNATIONAL ORGANIZATION STANDARDIZATION) ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အလဲအလွယ္ျပဳ၍ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအဖြဲ႔အစည္းမွ စံႏႈန္းေထာက္ခံခ်က္
  • GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ သန္႔႐ွင္းက်န္းမာေရး ထိန္းခ်ဳပ္ ၾကီးၾကပ္မႈ၊ ေရာဂါပိုးမႊားသယ္ေဆာင္သည့္ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ အင္းဆက္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားမႈ၊ ေရသံုးစြဲမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ စီမံမႈ စသည့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပတ္၀န္းက်င္ပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ၾကီးၾကပ္စီမံမႈဆိုင္ရာစံႏႈန္း ေထာက္ခံခ်က္ရ
  • ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္သည္ ေစာေနာ္ေငၚ (ေခၚ) ထိုင္းႏိုင္ငံအစၥလာမ္မစ္ေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ပထမဦးဆံုးအျဖစ္ ရ႐ိွထားသူ ျဖစ္ျပီး၊ ကမာၻတစ္၀ွမ္း မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈကိုပါ ရ႐ိွထားပါသည္။
  • ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အခ်ိဳမႈန္႔ထုတ္လုပ္သည့္ အခ်ိဳမႈန္႔ထုတ္လုပ္သူမ်ားထဲမွ အာဒပ္ဘယူတူဗ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) မွ ကိုယ္စားျပဳ ေပးအပ္ေသာ HACCP အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ပထမဦးဆံုးႏွင့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ရ႐ိွထားသူ ျဖစ္ပါသည္။ HACCP စနစ္ဆိုသည္မွာ စားသံုးသူမ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းခံမ်ားကို ဖယ္႐ွား၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္႐ြယ္လ်က္ အစားအစာမ်ားကို အဏုဇီ၀ပိုးမႊား ဓာတုျဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ အျခားေရာစပ္ပါ၀င္မႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကီးၾကပ္သည့္ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။
    ဤအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္သည္ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္း ေလာကတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း၌သာမကပဲ ႏိုင္ငံမ်ားအသီးသီး၌ပါ လက္ခံမႈရထားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ျပီး၊ ဥေရာပ အေမရိက အာဖရိက စသည့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္း ေဒသအသီးသီးသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနရကာ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားေဒသတြင္း ေရာင္းအား နံပတ္တစ္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ႐ိွေနပါသည္

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေကအက္စ္အယ္လ္တာ၀ါ အထပ္(20)
၊ အမွတ္(503) စရီးအယုထယာလမ္း၊
ဖယာထိန္ရပ္ကြက္၊ ရတ္ခ်ေထ၀ီျမိဳ႕နယ္
 ဘန္ေကာက္ 10400

တယ္လီဖုန္း : 02-642-6210   
ဖက္စ္ : 02-642-6220
အီးေမးလ္ : msg-racha@kslgroup.com

 

စက္႐ံု

အမွတ္(15) အစု(17) စင္းခ်ဴတိုလမ္း ထားဖားရပ္ကြက္
ဘန္းပိုျမိဳ႕ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္ 70110

တယ္လီဖုန္း : 032-743-224-6   
ဖက္စ္ : 032-743-223

Social