ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္း၌ အရည္အေသြးအတိ ျပည့္လႊမ္းလ်က္

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ အခ်ိဳမႈန္႔ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုသည္ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္အတြင္း၌ တည္႐ိွသည့္ အၾကီးဆံုး အခ်ိဳမႈန္႔စက္႐ံုဟု ဆိုႏိုင္ကာ၊ စက္႐ံုတြင္း အခ်ိဳမႈန္႔ႏွင့္ ဂလူတာမစ္အက္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ တိုင္၀မ္ႏိုင္ငံမွ ေခတ္မီလွသည့္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။

ဇြန္းနီတံဆိပ္ အခ်ိဳမႈန္႔ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြး႐ိွ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းကို ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွ စတင္လ်က္ အထူးသျဖင့္ ပီေလာပီနံႏွင့္ ၾကံကို ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္၏ သီးသန္႔ေဖာ္ျမဴလာ ေမြးျမဴ စစ္ထုတ္ထားသည့္ အဏုဇီ၀ပိုးမႊားျဖင့္ အခ်ဥ္ေဖာက္၍ ေခတ္မွီသည့္စက္ယႏၱရားမ်ားသံုးလ်က္ ထုတ္လုပ္ကာ ေဖာက္သည္ထံသို႔ ကုန္ပစၥည္းေပးပို႔မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အထိ  လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္း၌  ေဘးကင္းမႈ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကီးၾကပ္ထားပါသည္။
img_1354.jpg
233.jpg
img_1341.jpg

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေကအက္စ္အယ္လ္တာ၀ါ အထပ္(20)
၊ အမွတ္(503) စရီးအယုထယာလမ္း၊
ဖယာထိန္ရပ္ကြက္၊ ရတ္ခ်ေထ၀ီျမိဳ႕နယ္
 ဘန္ေကာက္ 10400

တယ္လီဖုန္း : 02-642-6210   
ဖက္စ္ : 02-642-6220
အီးေမးလ္ : msg-racha@kslgroup.com

 

စက္႐ံု

အမွတ္(15) အစု(17) စင္းခ်ဴတိုလမ္း ထားဖားရပ္ကြက္
ဘန္းပိုျမိဳ႕ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္ 70110

တယ္လီဖုန္း : 032-743-224-6   
ဖက္စ္ : 032-743-223

Social