လူထုဆက်ဆံရေး

ဘီးလူးၾကီးကို လႈပ္ႏိႈးမႈ အစီအစဥ္

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိတို႔၏ သေဘာထားအျမင္ကို အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္  ျပဳျပင္တိုးတက္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအသီးသီးအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ အလုပ္၊ ေဖာက္သည္၊ အဖြဲ႔အစည္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ ႐ိွ၍၊ မိမိကိုယ္တြင္းအားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဒၚစီရီရတ္ တန္စိရိ မွ ေဟာေျပာသူအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ “ဘီလူးၾကီးကို လႈပ္ႏိႈးျခင္း” ေလ့က်င့္မြမ္းမံသင္တန္းကို စုကိုစြန္းဟိုတယ္တြင္ (2017) ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (25)ရက္ေန႔ မနက္ (9.00) နာရီမွ (12.00)နာရီအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

မြမ္းမံသင္တန္း၌ မိမိတို႔၏ ကိုယ္တြင္း၌ ႐ိွေနသည့္ စြမ္းရည္ကို မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးဘ၀ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀အတြက္ ပိုမို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေအာင္ ေဖာ္ယူအသံုးခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳတင္ျပေပးထားပါသည္။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းတြင္း႐ိွ ၀န္ထမ္းရင္းျမစ္မ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ႐ိွလာပါက ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ကို တိုးျမွင့္ေစမႈႏွင့္ မိမိ လုပ္ကိုင္ေနသည့္အလုပ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို သိျမင္ေစသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ထြန္းေစကာ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္၌ ပိုမိုထက္သန္တက္ၾကြမႈ ႐ိွလာေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ အကယ္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း စည္းလံုးခ်စ္ခင္မႈ ႐ိွၾကပါက ေကာင္းမြန္သည့္ စုဖြဲ႔လုပ္ကိုင္မႈ ျဖစ္ထြန္းေစကာ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းကို ေ႐ွ႕သုိ႔ ပိုမို တည္ျငိမ္ အားေကာင္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္မႈ ႐ိွေစပါမည္။

Yak 00
Yak 01
Yak 02
Yak 03
Yak 04
Yak 05

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေကအက္စ္အယ္လ္တာ၀ါ အထပ္(20)
၊ အမွတ္(503) စရီးအယုထယာလမ္း၊
ဖယာထိန္ရပ္ကြက္၊ ရတ္ခ်ေထ၀ီျမိဳ႕နယ္
 ဘန္ေကာက္ 10400

တယ္လီဖုန္း : 02-642-6210   
ဖက္စ္ : 02-642-6220
အီးေမးလ္ : msg-racha@kslgroup.com

 

စက္႐ံု

အမွတ္(15) အစု(17) စင္းခ်ဴတိုလမ္း ထားဖားရပ္ကြက္
ဘန္းပိုျမိဳ႕ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္ 70110

တယ္လီဖုန္း : 032-743-224-6   
ဖက္စ္ : 032-743-223

Social