လူထုဆက်ဆံရေး

Innovation ပေရာဂ်က္

Innovation ပေရာဂ်က္၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ အားလံုး အတူစုစည္း၍ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ မြမ္းမံသင္တန္း

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ဦးေအကရတ္ ကူးခယြဲ (ခ႐ူေအာ့ဒ္) မွ ေဟာေျပာတင္ျပသူအျဖစ္  ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ အတူစုစည္း၍ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ မြမ္းမံသင္တန္းကို ကြ်မ္ထြန္ထီယန္ဂါးဒင္းရီေဆာ့တ္ဟုိတယ္ ပတ္တယား၌ (2017)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (17-19)ရက္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေလ့က်င့္မြမ္းမံသင္တန္းကို “ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈကို လိုက္လံရယူမႈတိုက္ပြဲ” ႏွင့္ “We Love The Organization အားလံုးတစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း(စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ႕မႈ)” ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဤသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိတို႔၏ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္ရင္းႏီွးကြ်မ္း၀င္မႈကို အားေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္တြင္း အေပါင္းလကၡဏာဆန္သည့္ အေတြးအျမင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

Pattaya 01
Pattaya 02
Pattaya 03
Pattaya 04
Pattaya 05
Pattaya 06
Pattaya 07
Pattaya 08
Pattaya 09
Pattaya 10

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေကအက္စ္အယ္လ္တာ၀ါ အထပ္(20)
၊ အမွတ္(503) စရီးအယုထယာလမ္း၊
ဖယာထိန္ရပ္ကြက္၊ ရတ္ခ်ေထ၀ီျမိဳ႕နယ္
 ဘန္ေကာက္ 10400

တယ္လီဖုန္း : 02-642-6210   
ဖက္စ္ : 02-642-6220
အီးေမးလ္ : msg-racha@kslgroup.com

 

စက္႐ံု

အမွတ္(15) အစု(17) စင္းခ်ဴတိုလမ္း ထားဖားရပ္ကြက္
ဘန္းပိုျမိဳ႕ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္ 70110

တယ္လီဖုန္း : 032-743-224-6   
ဖက္စ္ : 032-743-223

Social